Algemene voorwaarden en Privacy

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Dansschool Dance Innovation in De Lier, ‘s-Gravenzande en Poeldijk, hierna ook te noemen: de dansschool.

 

De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de dansschool te weigeren.


Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de leiding. Indien men zich daar niet aan houdt kan de toegang geweigerd worden.


✦ Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De leiding van de dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
✦ Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende of onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
✦ Het gebruik van beeld- of geluiddragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en of op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
✦ De dansschool is niet aansprakelijk voor diefstal. Gedupeerde(n) dient/dienen zelf aangifte te doen bij de politie. De dansschool stelt het wel zeer op prijs wanneer diefstal wordt gemeld zodat gepaste actie ondernomen kan worden.
✦ Foto’s die tijdens de lessen of voorstelling worden gemaakt kunnen gepubliceerd worden op de website of voor ander gebruik van de dansschool. Indien men hier bezwaar tegen heeft moet dit expliciet worden aangegeven.
✦ Een nieuwe les gaat pas van start bij 7 of meer aanmeldingen.
Indien er in een les minder dan 7 leerlingen overblijven kan de dansschool doen besluiten deze les te stoppen. Evt. al overgemaakte jaarcontributie word verrekend en gedeeltelijk terug gestort. Automatisch incasso word stopgezet. U word hiervan persoonlijk op de  hoogte gesteld.
✦ Bij ziekte of plotselingen afwezigheid van de docent word er gezocht naar passende vervanging. Mocht dit niet lukken dan komt de les te vervallen. Wel zal er een oplossing worden gevonden om de les in te halen met eigen docent. Of dat de leerlingen in andere lessen mogen inhalen. Hier word u tijdig van de op de hoogte gesteld.
✦ Tijdens de lessen is het dragen van juiste kleding en schoeisel verplicht.

Inschrijfvoorwaarden

Je kunt je aanmelden voor een proefles via de button op de website ‘Gratis proefles’. Wanneer de proefles goed is bevallen kan je je via de website gelijk inschrijven. Indien je bent ingeschreven is dit voor onbepaalde tijd, tenzij het lidmaatschap wordt opgezegd. 

 

Opzeggen

Indien u als betalingsvoorkeur kiest voor een jaarcontributie dan kan het lidmaatschap alleen worden opgezegd aan het einde van een seizoen. Tussentijds kan er niet worden opgezegd en zal de dansschool ook geen contributie restitueren. Bij een maandcontributie moet er voor het einde van de maand worden opgezegd, dan geld er een opzeggingstermijn van 1 maand. Opzeggen kan door een mailtje te sturen naar anouk@danceinnovation.nl. 

 

Privacy

Dance Innovation respecteert de privacy van alle leden. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.Dance Innovation verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden.Dance Innovation gebruikt de verzamelde gegevens van haar leden voor de volgende doeleinden:
✦ Wij gebruiken het gegeven e-mailadres op het inschrijfformulier om nieuwsbrieven/mails te versturen over lopende zaken en ontwikkelingen van Dance Innovation. In de Mailchimp nieuwsbrieven van Dance Innovation staat een hyperlink waar je, op elk moment, je eenvoudig kunt afmelden.
✦ Wij gebruiken je gegevens om de automatische incasso’s zo snel en gemakkelijk mogelijk te maken.
✦ Je telefoonnummer word opgeslagen op de laptop van het management. Op deze manier kan er via WhatsApp, SMS of door een telefoontje informatie en last-minute veranderingen over de lessen doorgegeven worden.
✦ E-mailadressen worden opgeslagen in het ledenadministratie programma op de laptop van management, om via e-mail te kunnen communiceren met de klant.
✦ Op het inschrijfformulier geeft u wel of geen toestemming voor het publiceren foto’s/video’s van uw kind.

 

Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan Dance Innovation?

Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet over gaan tot het leveren van de dienst. Dit omdat het een overeenkomst is en gekoppeld is aan de volgende stap; de facturering/incassering. Hiermee kom je in onze boekhouding, wat ook weer verplicht is door de Belastingdienst.

 

 

Persoonlijke gegevens zijn veilig bij Dance Innovation. Onze docenten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren, in het geval dat ze hiermee in aanraking komen.Gegevens van klanten die opzeggen worden, meteen na opzegging, zowel uit de fysieke als elektronische bestanden verwijderd.